Physical Education, Music, Thai Literature Teacher (Thai national)

Posted

หากท่านสนใจมาร่วมอยู่ในทีม กรุณาอ่านต่อไป
โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี ที่มีความซื่อสัตย์ แบ่งปันเป็น มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมความเสมอภาค เคารพสิทธิผู้อื่น อดทนไม่ย่อท้อ ค้นคว้าหาคำตอบเป็น นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของทุกคนในชุมชนรอบโรงเรียน เราให้ความสำคัญทั้งด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนจัดให้นักเรียนมีบทบาทสำคัญในการร่วมบริหารจัดการโรงเรียนโดยคณะมนตรี เพื่อฝึกให้เป็นผู้นำในการบริหารจัดการผ่านการทำงานของคณะทำงานต่าง ๆ เช่น คณะสัมภาษณ์นักเรียนและครู คณะจัดซื้อจัดจ้าง และคณะตรวจสอบฯลฯ นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกให้ทำธุรกิจเพื่อสังคมทั้งด้านเกษตรและค้าขายโดยมีกองทุนให้กู้ยืม
นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนนี้ร่วมกันจ่ายค่าเทอม ด้วยการทำความดี 800 ชั่วโมงต่อปี และปลูกต้นไม้ 800 ต้นต่อปี ทั้งนี้โรงเรียนเห็นว่ากิจกรรมการทำความดีนั้นมีค่าต่อสังคมมากกว่าการจ่ายค่าเทอมด้วยเงิน ดังเห็นได้จากตัวอย่าง เช่น การสอนหนังสือให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนอื่น, การดูแลผู้สูงอายุ, การให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจและด้านการเกษตรรวมถึงการจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อผลิตอาหารสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงเรียนนั้น
โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนประจำระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นต้นแบบในการปฏิรูปการศึกษาไทยในชนบท พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับเด็กในชนบทได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมือง

รับสมัครครู 3 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย พละศึกษา และดนตรี
(สำหรับสาขาพละศึกษาหากมีความสามารถด้านการว่ายน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนมีชัยพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 044-661581-3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0899496539
E-mail : Mechaipattana@gmail.com


You can either send your resume to the employer yourself at the email address above, or you can create a resume on ajarn.com to easily send to employers at any time with just a few clicks!


Create a resume on ajarn.com